Mục đích thành lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tin về bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bản đồ chuyên đề là gì đã được chúng tôi giới thiệu ở bài trước và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một bản đồ chuyên đề, vậy bản đồ hiện trạng sử dụng đất được định nghĩa như thế nào và nó được sử dụng nhằm mục đích gì hãy cùng tìm hiểu những nội dung trên.
06/2022/TT-BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000.
12/2020/TT-BTNMT

Nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000.
1762/QĐ-BTNMT

Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày 14 tháng 7 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định về Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
27/2018/TT-BTNMT

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
33/2018/TT-BNNPTNT

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư về Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
TCVN 11565:2016

Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung

Tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN 11565:2016) ban hành Quy định về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung.
TCVN 11565:2016

Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung (Phụ lục)

Tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN 11565:2016) ban hành Quy định (phụ lục) về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung.
25/2014/TT-BTNMT

Quy định về bản đồ địa chính

Ngày 19 tháng 05 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Quy định về bản đồ địa chính.
08/2008/QĐ-BTNMT

Quy phạm thành lập bản đồ địa chính

Ngày 10 tháng 11 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định về Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000.